• Algemeen

  • Wanneer ben ik ‘registerleraar’?

   U bent registerleraar op het moment dat registerleraar.nl uw aanmelding heeft goedgekeurd. Die aanmelding werkt als volgt: u meldt zich aan als bevoegd leraar op registerleraar.nl en vult de gevraagde gegevens in. U voegt een foto of scan toe bij van uw officiële getuigschrift(en) waaruit uw onderwijsbevoegdheid blijkt. Dan klikt u op ‘registratie aanvragen’. Registerleraar.nl controleert die gegevens en binnen 10 weken ontvangt u bericht over uw aanmelding.

  • Is registratie verplicht?

   Registerleraar.nl is nu een vrijwillig register. Vanaf 2017 wordt het lerarenregister een verplicht register. Meer weten over het verplichte register? Lees meer...

  • Wie kan mijn gegevens inzien?

   De volgende gegevens zijn openbaar en voor iedereen op te vragen via het zoekscherm wanneer uw registratieaanvraag is goedgekeurd:

   • Uw naam
   • De school waar u werkt.

   Alle overige informatie op uw persoonlijke pagina is alleen voor uzelf en voor de registerautoriteit zichtbaar.

  • Waarom zou ik me registreren als registerleraar?
   1. Zichtbaar bekwaam
   2. Voor een sterke beroepsgroep en een goed werkend beroepsregister
   3. Grip en zicht op uw eigen professionele ontwikkeling
   4.  Vrijwillige herregistratie en meeneemrecht

   Lees meer...

  • Hoe kan ik op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond het register?
 • Personeelsbeleid en registerleraar.nl

  • Speelt het lerarenregister een rol in de gesprekkencyclus?

   Het register zegt niets over het functioneren van u als leraar. Het is geen beoordelingsinstrument. Wel kunt u aan de hand van het register laten zien wat u doet voor uw professionele ontwikkeling. Het personeelsbeleid in de school richt zich ook op de professionele ontwikkeling van de leraar. Dus een verbinding tussen registratie en personeelsbeleid is mogelijk. De Onderwijscoöperatie onderzoekt op dit moment samen met de sectorraden op welke manier het register een rol kan spelen binnen het personeelsbeleid.

  • Hoe verhouden het bekwaamheidsdossier en het registerdossier zich ten opzichte van elkaar?

   Scholen zijn sinds augustus 2006 verplicht om voor iedere leraar een bekwaamheidsdossier bij te houden. Uw leidinggevende heeft inzage in uw bekwaamheidsdossier en beheert het. Dat is anders bij het lerarenregister. Uw registerdossier beheert u zelf. Alleen uw naam en de naam en plaatsnaam van uw school zijn voor anderen zichtbaar. Of u uw registerdossier aan uw leidinggevende laat zien, bepaalt u zelf: u hebt de volledige zeggenschap over uw dossier in het register.

   Als de wet op het lerarenregister wordt ingevoerd, vervalt de verplichting voor scholen voor het bijhouden van bekwaamheidsdossiers van hun leraren. Dat neemt niet weg dat scholen personeelsbeleid voeren en daarbij gegevens/informatie over hun personeel nodig hebben of (willen) bijhouden. Op dit moment  onderzoekt de Onderwijscoöperatie samen met de sectorraden hoe het register een verbinding kan hebben met het personeelsbeleid.

 • Uw registratie

  • Ik ben leraar. Hoe kan ik mij registeren op registerleraar.nl?

   Als leraar po, vo, s(v)o of mbo kunt u zich inschrijven op www.registerleraar.nl als u bevoegd bent als leraar. De eis dat u werkzaam bent voor minimaal 0,2 fte, is onlangs veranderd van registratiecriterium naar herregistratiecriterium. Dit betekent dat u pas over 4 jaar moet kunnen bewijzen dat u 1328 uur als leraar werkzaam bent geweest voor de bevoegdheid/onderwijstaak waarvoor u geregistreerd staat.

   De procedure is heel eenvoudig. U gaat naar ‘aanmelden als leraar’ en maakt een account aan. U ontvangt hiervan een bevestigingsmail met een activeringslink. Na het activeren van uw account vult u de gevraagde gegevens in en voegt u een foto of een scan van uw diploma(‘s) toe. Dan klikt u op ‘registratie aanvragen’. Binnen 10 weken (meestal eerder) wordt uw bevoegdheid gecontroleerd door registerleraar.nl en ontvangt u hiervan bericht.

  • Wat zijn de voorwaarden voor registratie om in het huidige, vrijwillige register opgenomen te worden?
   • U voldoet aan de eisen van bekwaamheid tot het geven van het onderwijs in het primair, voortgezet, middelbaar beroeps- of speciaal (voortgezet) onderwijs conform de Wet Beroepen in het Onderwijs.
   • Uverklaart uw bekwaamheid te onderhouden voor de bevoegdheid(/-heden)/onderwijstaak waarvoor u geregistreerd staat.
  • Zijn er kosten verbonden aan registratie?

   Op dit moment zijn er geen kosten voor registratie. Het is niet duidelijk of dat gaat veranderen in het verplichte register.

  • Kunnen onbevoegde leraren zich ook registreren?

   Nee, het lerarenregister is uitsluitend voor bevoegde leraren.

  • Hoe werkt het als je voor meerdere vakken bevoegd bent en je dit wilt (her)registreren?

   U kunt zich voor meerdere bevoegdheden registreren bij het onderdeel ‘bevoegdheden’ in uw registerdossier. Let op: bij herregistratie geldt dat er een werkervaringseis is voor alle bevoegdheden waarvoor u geherregistreerd wilt worden.  

  • Hoe wordt mijn registratie gecontroleerd?

   Bij uw aanvraag  wordt gekeken of alle informatie correct en volledig is ingevuld. De Onderwijscoöperatie bepaalt in het vrijwillige register op basis van de wettelijke regelingen welke bevoegdheid uw diploma verleent en of u zich met uw diploma kunt registreren. Hoe het bij het verplichte register zal verlopen, wordt nader onderzocht.
   Het Handboek Onderwijsbevoegdheden van DUO geeft een overzicht van de wettelijke regelingen. U kunt via dit handboek zelf ook nagaan wat uw bevoegdheid is.

  • Ik ben geregistreerd, maar niet vindbaar onder ‘zoek een leraar’.

   Uw naam wordt zichtbaar nadat uw registratieaanvraag is goedgekeurd.

  • Ik ben zzp’er/invaller/werk op basis van een nul-urencontract/werkzoekend. Kan ik mij registreren?

   Ja, u kunt zich registreren als u bevoegd leraar bent. Voor registratie is uw dienstverband niet relevant. Voor herregistratie wel: over 4 jaar moet u kunnen bewijzen dat u 1328 uur als leraar werkzaam bent geweest voor de bevoegdheid(/-heden)/onderwijstaak waarvoor u geregistreerd staat. Meer informatie vindt u in het reglement.

  • Is de werkervaringseis vervallen?

   De werkervaringseis (minimaal 0,2 fte of 1328 uur) is niet vervallen, maar is een herregistratiecriterium geworden en  geen inschrijvingseis meer. Dat betekent dat u zich ook kunt registreren als u bevoegd leraar bent en (tijdelijk) niet werkt. U kunt dan ook uw professionaliseringsactiviteiten bijhouden. Dit kan zinvol zijn als u verwacht weer als leraar in het onderwijs aan het werk te gaan.

 • Inloggen en account

  • Aan welke criteria moet mijn wachtwoord voldoen?

   Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters lang zijn, een hoofdletter en een cijfer bevatten.

  • Wat moet ik doen als ik mijn e-mailadres wil wijzigen?

   Via uw accountgegevens in uw registerdossier kunt u zelf uw e-mailadres wijzigen.

  • Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord vergeten ben?

   Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u klikken op ‘Wachtwoord vergeten?' Deze knop kunt u vinden op de inlogpagina ‘Mijn Register’. Vervolgens voert u uw e-mailadres in, waarna het wachtwoord opnieuw naar uw e-mailadres gestuurd wordt. Ontvangt u geen e-mail met wachtwoord? Bekijk ook uw map met ongewenste e-mail.

  • Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord wil wijzigen?

   Wilt u uw wachtwoord wijzigen, dan kunt u dit doen onder ‘Accountgegevens’. Vervolgens voert u uw huidige wachtwoord en daaronder uw nieuwe wachtwoord in. Dan klikt u op ‘opslaan’.

  • Mijn account is geblokkeerd nadat ik mijn wachtwoord driemaal verkeerd heb ingevuld. Wat moet ik doen?

   Neem contact op via info@registerleraar.nl onder vermelding van uw naam, e-mailadres en de naam van uw school. Uw account wordt dan zo spoedig mogelijk gedeblokkeerd.

 • Professionele ontwikkeling

  • Wat houdt professionele ontwikkeling in?

   Onder professionele ontwikkeling verstaat het register de activiteiten die u doelbewust en doelgericht onderneemt om uw bekwaamheid als leraar op peil te houden en verder te ontwikkelen. Professionaliseringsactiviteiten kunnen zijn: opleidingen, cursussen, studiedagen, conferenties, overige activiteiten binnen de school (bijvoorbeeld coaching, intervisie, uitvoeren van praktijkonderzoek), overige activiteiten buiten de school (zoals deelname aan een netwerk, of werkzaamheden vanuit een vakvereniging) en professionele zelfstudie. Het zijn níet de activiteiten die bij uw onderwijstaak horen. Voor meer uitleg zie het Beoordelingskader professionalisering leraren.

  • Wat zijn gevalideerde professionaliseringsactiviteiten?

   Aanbieders van professionaliseringsactiviteiten kunnen deze indienen ter validatie. Register(sub)commissies van leraren bekijken of een activiteit relevant is voor de professionele ontwikkeling van een leraar en of de activiteit voldoet aan de overige criteria. Deze criteria vindt u in de ‘Bepalingen en procedures voor aanbieders’.

  • Wie betaalt mijn professionele ontwikkeling?

   In de Wet BIO (wet op de beroepen in het onderwijs) is geregeld dat de werkgever de professionele ontwikkeling van het onderwijspersoneel moet waarborgen. Dat betekent dat ook de school ervoor moet zorgen dat u mogelijkheden en middelen heeft voor uw professionele ontwikkeling. Die middelen maken deel uit van de bekostiging van scholen. In de sector cao’s staan de bedragen genoemd. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden, zoals de lerarenbeurs.

 • Herregistratie

  • Wat moet ik doen om in het register te blijven?

   U moet zich elke 4 jaar herregistreren. Dat betekent dat u iedere 4 jaar aantoont dat u minimaal 160 uur heeft besteed aan uw professionele ontwikkeling. Dit houdt u bij in het register. Een commissie herregistratie beoordeelt steekproefsgewijs uw overzicht. Bovendien wordt bekeken of u voldoet aan de werkervaringseis voor alle bevoegdheden waarvoor u geherregistreerd wilt worden.

   Hoe is de 160 uur aan professionele ontwikkeling opgebouwd?
   Tenminste 100 RU  heeft betrekking op  het primaire proces: de vakinhoudelijke, (vak)didactische en pedagogische bekwaamheid zoals in de bekwaamheidseisen beschreven staat.
   Voor de sector vo geldt dat daarvan tenminste 40 RU vakinhoudelijk is ingevuld.
   De overige professionalisering kan zich  richten op het algemeen professioneel handelen, de onderwijskundige ontwikkelingen in de school en de ontwikkeling van de beroepsgroep. Ook wordt bekeken of de professionalisering aan de kwalitatieve criteria voldoet. Deze omvang is afhankelijk van de omvang van het primair proces. Bij 100 uur is dit 60.  Bij 120 uur is dit 40 uur. Bij 160 uur primaire proces is dit nul.