Herregistratie

 • Wat moet ik doen om in het register te blijven?

  U moet zich elke 4 jaar herregistreren. Dat betekent dat u iedere 4 jaar aantoont dat u minimaal 160 uur heeft besteed aan uw professionele ontwikkeling. Dit houdt u bij in het register. Een commissie herregistratie beoordeelt steekproefsgewijs uw overzicht. Bovendien wordt bekeken of u voldoet aan de werkervaringseis voor alle bevoegdheden waarvoor u geherregistreerd wilt worden.

  Hoe is de 160 uur aan professionele ontwikkeling opgebouwd?
  Tenminste 100 RU  heeft betrekking op  het primaire proces: de vakinhoudelijke, (vak)didactische en pedagogische bekwaamheid zoals in de bekwaamheidseisen beschreven staat.
  Voor de sector vo geldt dat daarvan tenminste 40 RU vakinhoudelijk is ingevuld.
  De overige professionalisering kan zich  richten op het algemeen professioneel handelen, de onderwijskundige ontwikkelingen in de school en de ontwikkeling van de beroepsgroep. Ook wordt bekeken of de professionalisering aan de kwalitatieve criteria voldoet. Deze omvang is afhankelijk van de omvang van het primair proces. Bij 100 uur is dit 60.  Bij 120 uur is dit 40 uur. Bij 160 uur primaire proces is dit nul.